Privacybeleid

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier
aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over
uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de
huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt
worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing
naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat
ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt
vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat
u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

-Uw naam
-Adres en woonplaats.
-uw geboortedatum.
-de datum van de behandeling.
-een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of
‘psychosociaal consult’.
-de kosten van het consult.

Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te
verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens
delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU:
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:
Praktijk Ricardo Francis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
Alle personen die namens Praktijk Ricardo Francis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Reacties:
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier
en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te
helpen.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash
genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De
privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is
goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.
Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet u voorkomen dat
uw afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de
afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies:
Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en
website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze
gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang
geldig.
Indien u een account hebt en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of
uw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra
u uw browser sluit.
Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en
schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1
jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw
account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser
opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat
u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Hoe lang we uw data bewaren:
Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd
bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in
plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook
persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie
bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden).
Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.
Welke rechten u hebt over uw data:
Als u een account hebt op deze site of u heeft reacties achter gelaten, kunt u verzoeken om een
exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven
hebt. U kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit
bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of
beveiligings doeleinden.

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:
Als u naar aanleiding van ons Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!

Contactgegevens:
Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Ricardo Francis
Borner markt 8
6121 LT, Born
mail@ricardofrancis.nl